Novel Sensitive High-Throughput Screening Strategy for Nitrilase-Producing Strains

  • Qing Zhu, Ao Fan, Yuanshan Wang, Xiaoqin Zhu, Zhao Wang, Minghuo Wu, Yuguo Zheng
  • Applied and Environmental Microbiology, August 2007, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aem.01089-07

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/aem.01089-07