High Prevalence of Fluoroquinolone-Resistant Group B Streptococci among Clinical Isolates in China and Predominance of Sequence Type 19 with Serotype III

  • Hui Wang, Chunjiang Zhao, Wenqiang He, Feifei Zhang, Liyan Zhang, Bin Cao, Ziyong Sun, Yingchun Xu, Qing Yang, Yaning Mei, Bijie Hu, Yunzhuo Chu, Kang Liao, Yunsong Yu, Zhidong Hu, Yuxing Ni
  • Antimicrobial Agents and Chemotherapy, January 2013, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aac.02317-12

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/aac.02317-12