Plasmid-Mediated Novel blaNDM-17 Gene Encoding a Carbapenemase with Enhanced Activity in a Sequence Type 48 Escherichia coli Strain

Zhihai Liu, Yang Wang, Timothy R. Walsh, Dejun Liu, Zhangqi Shen, Rongmin Zhang, Wenjuan Yin, Hong Yao, Jiyun Li, Jianzhong Shen
  • Antimicrobial Agents and Chemotherapy, February 2017, ASM Journals
  • DOI: 10.1128/aac.02233-16

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1128/aac.02233-16

In partnership with: