Edge-pumped multi-slab amplifier for inertial fusion energy (IFE)

  • Min Li, Xiaomin Zhang, Mingzhong Li, Xudong Cui, Zhenguo Wang, Xiongwei Yan, Xinying Jiang, Jiangang Zheng
  • November 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2246128

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2246128