Numerical simulation research and applications on scattering imaging of surface defects on optical components

  • Huiting Chai, Pin Cao, Yongying Yang, Chen Li, Fan Wu, Yihui Zhang, Haoliang Xiong, Lin Zhou, Kai Yan, Wenlin Xu, Dong Liu, Jian Bai, Yibing Shen
  • November 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2245430

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2245430