Lasing process inside gas-state media of a diode-pumped alkali laser

  • Juhong Han, You Wang, Zhigang Jiang, Ming Gao, He Cai, Guofei An, Wei Zhang, Liangping Xue, Hongyuan Wang, Jie Zhou
  • October 2015, SPIE
  • DOI: 10.1117/12.2199803

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/12.2199803