Preparation of chalcogenide glass fiber using an improved extrusion method

  • Chen Jiang, Xunsi Wang, Minming Zhu, Huijuan Xu, Qiuhua Nie, Shixun Dai, Guangming Tao, Xiang Shen, Ci Cheng, Qingde Zhu, Fangxing Liao, Peiquan Zhang, Peiqing Zhang, Zijun Liu, Xianghua Zhang
  • Optical Engineering, May 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/1.oe.55.5.056114

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/1.oe.55.5.056114