On-chip tunable optofluidic dye laser

  • Zengyan Cai, Zhenhua Shen, Haigang Liu, Huan Yue, Yun Zou, Xianfeng Chen
  • Optical Engineering, November 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/1.oe.55.11.116117

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/1.oe.55.11.116117