Real-time scale-adaptive correlation filters tracker with depth information to handle occlusion

Yingguan Wang, Jiatian Pi, Yuzhang Gu, Keli Hu, Xiaoliu Cheng, Yunlong Zhan
  • Journal of Electronic Imaging, August 2016, SPIE
  • DOI: 10.1117/1.jei.25.4.043022

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1117/1.jei.25.4.043022