Inhibiting MT2-TFE3-dependent autophagy enhances melatonin-induced apoptosis in tongue squamous cell carcinoma

Tengfei Fan, Huifeng Pi, Min Li, Zhenhu Ren, Zhijing He, Feiya Zhu, Li Tian, Manyu Tu, Jia Xie, Mengyu Liu, Yuming Li, Miduo Tan, Gaoming Li, Weijia Qing, Russel J. Reiter, Zhengping Yu, Hanjiang Wu, Zhou Zhou
  • Journal of Pineal Research, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/jpi.12457

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jpi.12457

In partnership with: