Membrane receptor-dependent Notch1/Hes1 activation by melatonin protects against myocardial ischemia-reperfusion injury: in vivo and in vitro studies

  • Liming Yu, Hongliang Liang, Zhihong Lu, Guolong Zhao, Mengen Zhai, Yang Yang, Jian Yang, Dinghua Yi, Wensheng Chen, Xiaowu Wang, Weixun Duan, Zhenxiao Jin, Shiqiang Yu
  • Journal of Pineal Research, September 2015, Wiley
  • DOI: 10.1111/jpi.12272

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jpi.12272

In partnership with:

Link to Wiley showcase