Geridonin, a novel derivative of oridonin, inhibits proliferation of MGC 803 cells bothin vitroandin vivothrough elevating the intracellular ROS

  • Sai-Qi Wang, Cong Wang, Jun-Wei Wang, Dong-Xiao Yang, Ran Wang, Chuan-Jin Wang, Hui-Ju Li, Hong-Ge Shi, Yu Ke, Hong-Min Liu
  • Journal of Pharmacy and Pharmacology, December 2016, Wiley
  • DOI: 10.1111/jphp.12678

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jphp.12678

In partnership with: