Transjugular closure of secundum atrial septal defects

  • Hao-ju Dong, Tai-bing Fan, Bin Li, Wei-jie Liang, Shu-bo Song, Yu Han, Kai-yuan Wu, Si-jie Zhou
  • Journal of Cardiac Surgery, December 2016, Wiley
  • DOI: 10.1111/jocs.12930

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jocs.12930

In partnership with:

Link to Wiley showcase