Linc00483 as ceRNA regulates proliferation and apoptosis through activating MAPKs in gastric cancer

Defeng Li, Meifeng Yang, Aijun Liao, Bing Zeng, Diqun Liu, Yuhong Yao, Guangsheng Hu, Xuanmin Chen, Zhiqiang Feng, Yanlei Du, Youlian Zhou, Jie He, Yuqiang Nie
  • Journal of Cellular and Molecular Medicine, May 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/jcmm.13661
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/jcmm.13661

The following have contributed to this page: Dr Yuqiang Nie