Metastasis-associated gene,mag-1improves tumour microenvironmental adaptation and potentiates tumour metastasis

Yan Wang, Haiquan Jia, Huiyun Lin, Xiaogang Tan, Zhiyan Du, Huihua Chen, Yuanji Xu, Xiaoxi Han, Jiakai Zhang, Siyang Zhao, Xiaodan Yu, Yinglin Lu
  • Journal of Cellular and Molecular Medicine, December 2012, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1582-4934.2012.01633.x

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/j.1582-4934.2012.01633.x

In partnership with: