Abundance ofZetaproteobacteriawithin crustal fluids in back-arc hydrothermal fields of the Southern Mariana Trough

Shingo Kato, Katsunori Yanagawa, Michinari Sunamura, Yoshinori Takano, Jun-ichiro Ishibashi, Takeshi Kakegawa, Motoo Utsumi, Toshiro Yamanaka, Tomohiro Toki, Takuroh Noguchi, Kensei Kobayashi, Arimichi Moroi, Hiroyuki Kimura, Yutaka Kawarabayasi, Katsumi Marumo, Tetsuro Urabe, Akihiko Yamagishi
  • Environmental Microbiology, December 2009, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1462-2920.2009.02031.x
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Shingo Kato

In partnership with: