A Case of a Giant Lipoma of the Duodenal Bulb

Tatsuro OGATA, Ichiro SHIMIZU, Takahiro HORIE, Takashi OSHIMA, Miyuki MIHARA, Masatoshi YAMASHITA, Yuji OZAKI, Koji YAMAMOTO, Arata IUCHI, Seigo YATA, Masaya TADATSU, Yoshio OKITA, Naoki MUGURUMA, Toshiya OKAHISA, Seisuke OKAMURA, Susumu ITO
  • Digestive Endoscopy, October 1999, Wiley
  • DOI: 10.1111/j.1443-1661.1999.tb00021.x
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor (Associate) Naoki Muguruma