Cytotoxic edema at onset in West syndrome of unknown etiology: A longitudinal diffusion tensor imaging study

Chikako Ogawa, Hiroyuki Kidokoro, Tatsuya Fukasawa, Hiroyuki Yamamoto, Naoko Ishihara, Yuji Ito, Yoko Sakaguchi, Yu Okai, Atsuko Ohno, Tomohiko Nakata, Yoshiteru Azuma, Ayako Hattori, Tetsuo Kubota, Takeshi Tsuji, Akihiro Hirakawa, Hisashi Kawai, Jun Natsume
  • Epilepsia, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/epi.13988
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/epi.13988

The following have contributed to this page: Dr Yuji Ito