A prospective multicenter phase II study of intrabone marrow transplantation of unwashed cord blood using reduced-intensity conditioning

Masaya Okada, Taizo Tasaka, Kazuhiro Ikegame, Nobuyuki Aotsuka, Takeshi Kobayashi, Yuho Najima, Yoshiko Matsuhashi, Hideho Wada, Hirotoshi Tokunaga, Shinichi Masuda, Yoshikazu Utsu, Satoshi Yoshihara, Katsuji Kaida, Takashi Daimon, Hiroyasu Ogawa
  • European Journal Of Haematology, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/ejh.12999
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/ejh.12999

The following have contributed to this page: Dr Yuho Najima