Spirometric prediction equations and the relationship between metabolic syndrome and spirometric parameters from an island in Fujian, China

  • Spirometric prediction equations
  • Yu-Sheng Chen, Xiao-Qin Li, Hong-Ru Li, Xiao-Li Yu, Feng-Feng Lu, Li-Ping Huang, Yan Miao, Gui-Qing Wang, Xiao Lin, Shuang-Qing Lian, Yun-Hua Lin, Xiang-E Zhang, Ting Liu, Yan-Ling Wu
  • The Clinical Respiratory Journal, October 2015, Wiley
  • DOI: 10.1111/crj.12381

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/crj.12381

In partnership with:

Link to Wiley showcase