Schisandrol B protects against cholestatic liver injury through pregnane X receptors

  • Schisandrol B protects against cholestasis via PXR
  • Hang Zeng, Yiming Jiang, Pan Chen, Xiaomei Fan, Dongshun Li, Aiming Liu, Xiaochao Ma, Wen Xie, Peiqing Liu, Frank J Gonzalez, Min Huang, Huichang Bi
  • British Journal of Pharmacology, March 2017, Wiley
  • DOI: 10.1111/bph.13729

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/bph.13729

In partnership with: