Mesenchymal stem cell deficiency influences megakaryocytopoiesis through the TNFAIP3/NF-κB/SMAD pathway in patients with immune thrombocytopenia

Yun He, Lin-Lin Xu, Fei-Er Feng, Qian-Ming Wang, Xiao-Lu Zhu, Chen-Cong Wang, Jia-Min Zhang, Hai-Xia Fu, Lan-Ping Xu, Kai-Yan Liu, Xiao-Jun Huang, Xiao-Hui Zhang
  • British Journal of Haematology, January 2018, Wiley
  • DOI: 10.1111/bjh.15034

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/bjh.15034

In partnership with: