Textual and Experimental Studies on The Compositions of Traditional Chinese Organic-Inorganic Mortars

Kun Zhang, Hui Zhang, Shiqiang Fang, Jiajia Li, Ye Zheng, Bingjian Zhang
  • Archaeometry, June 2013, Wiley
  • DOI: 10.1111/arcm.12047
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/arcm.12047

The following have contributed to this page: Prof. Bingjian Zhang

In partnership with: