Glycemic status and chronic kidney disease in Chinese adults: Findings from the REACTION study

  • 中国成年人糖代谢状态与慢性肾脏疾病的相关性:来自REACTION的研究发现
  • Lin Lin, Jieli Lu, Lulu Chen, Yiming Mu, Zhen Ye, Chao Liu, Gang Chen, Lixin Shi, Jiajun Zhao, Qiang Li, Tao Yang, Li Yan, Qin Wan, Shengli Wu, Yan Liu, Guixia Wang, Zuojie Luo, Xulei Tang, Yanan Huo, Zhengnan Gao, Qing Su, Youmin Wang, Guijun Qin, Huacong Deng, Xuefeng Yu, Feixia Shen, Li Chen, Liebin Zhao, Yu Xu, Min Xu, Kui Peng, Rui Du, Meng Dai, Mian Li, Tiange Wang, Zhiyun Zhao, Shenghan Lai, Donghui Li, Yufang Bi, Weiqing Wang, Guang Ning
  • Journal of Diabetes, January 2017, Wiley
  • DOI: 10.1111/1753-0407.12490

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/1753-0407.12490

In partnership with: