Evaluation of first-line bismuth-containing 7-day concomitant quintuple therapy for Helicobacter pylori eradication

Jian Fang Ye, Jun Bo Hong, Yin Zhu, Yong Xie, Xu Shu, Ling Yu Luo, Chuan Xie, Zhen Hua Zhu, Nong Hua Lu
  • Journal of Digestive Diseases, December 2017, Wiley
  • DOI: 10.1111/1751-2980.12559
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/1751-2980.12559

In partnership with: