Physiological and genetic analyses reveal a mechanistic insight into the multifaceted lifestyles ofPseudoalteromonassp. SM9913 adapted to the deep-sea sediment

Zi-Hao Mi, Zi-Chao Yu, Hai-Nan Su, Lei Wang, Xiu-Lan Chen, Xiuhua Pang, Qi-Long Qin, Bin-Bin Xie, Xi-Ying Zhang, Bai-Cheng Zhou, Yu-Zhong Zhang
  • Environmental Microbiology, April 2015, Wiley
  • DOI: 10.1111/1462-2920.12823
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang