Comparative genomics of the marine bacterial genusGlaciecolareveals the high degree of genomic diversity and genomic characteristic for cold adaptation

Qi-Long Qin, Bin-Bin Xie, Yong Yu, Yan-Li Shu, Jin-Cheng Rong, Yan-Jiao Zhang, Dian-Li Zhao, Xiu-Lan Chen, Xi-Ying Zhang, Bo Chen, Bai-Cheng Zhou, Yu-Zhong Zhang
  • Environmental Microbiology, November 2013, Wiley
  • DOI: 10.1111/1462-2920.12318
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang