Erratum: High-spin states and level structure inRb84[Phys. Rev. C 82, 014306 (2010)]

  • Shuifa Shen, Guangbing Han, Shuxian Wen, Feng Pan, Jianyu Zhu, Jianzhong Gu, J. P. Draayer, Xiaoguang Wu, Lihua Zhu, Chuangye He, Guangsheng Li, Beibei Yu, Tingdun Wen, Yupeng Yan
  • Physical Review C, February 2015, American Physical Society (APS)
  • DOI: 10.1103/physrevc.91.029902

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1103/physrevc.91.029902