Tunable semimetallic state in compressive-strainedSrIrO3films revealed by transport behavior

Lunyong Zhang, Qifeng Liang, Ye Xiong, Binbin Zhang, Lei Gao, Handong Li, Y. B. Chen, Jian Zhou, Shan-Tao Zhang, Zheng-Bin Gu, Shu-hua Yao, Zhiming Wang, Yuan Lin, Yan-Feng Chen
  • Physical Review B, January 2015, American Physical Society (APS)
  • DOI: 10.1103/physrevb.91.035110
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Lunyong Zhang