Global lengthening of 3′ untranslated regions of mRNAs by alternative cleavage and polyadenylation in cellular senescence

Miao Han, Guoliang Lv, Hongbo Nie, Ting Shen, Yichi Niu, Xueping Li, Meng Chen, Xia Zheng, Wei Li, Chen Ding, Gang Wei, Jun Gu, Xiao-Li Tian, Yufang Zheng, Xinhua Liu, Jinfeng Hu, Tao Wei, Ting Ni
  • December 2015, Cold Spring Harbor Laboratory Press
  • DOI: 10.1101/033480

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1101/033480