Molecular Typing of Treponema pallidum Causing Early Syphilis in China: A Cross-Sectional Study

  • Rui-Rui Peng, Yue-Ping Yin, Wan-Hui Wei, Hong-Chun Wang, Bang-Yong Zhu, Quan-Zhong Liu, He-Ping Zheng, Jin-Ping Zhang, Shu-Jie Huang, Xiang-Sheng Chen
  • Sexually Transmitted Diseases, January 2012, Wolters Kluwer Health
  • DOI: 10.1097/olq.0b013e318232697d

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1097/olq.0b013e318232697d

join the fight against climate change

Our simple summaries of climate research help you take action

Read now

climate-change.info