Prevalence and Risk Factors of Acute Lower Gastrointestinal Bleeding in Crohn Disease

Guanwei Li, Jianan Ren, Gefei Wang, Qin Wu, Guosheng Gu, Huajian Ren, Song Liu, Zhiwu Hong, Ranran Li, Yuan Li, Kun Guo, Xiuwen Wu, Jieshou Li
  • Medicine, May 2015, Wolters Kluwer Health
  • DOI: 10.1097/md.0000000000000804
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Evaluation of polypropylene mesh coated with biological hydrogels for temporary closure of open abdomen Youming Deng