Insulin signaling in female Drosophila links diet and sexual attractiveness

Wei-Sheng Lin, Sheng-Rong Yeh, Shou-Zen Fan, Liang-Yu Chen, Jui-Hung Yen, Tsai-Feng Fu, Ming-Shiang Wu, Pei-Yu Wang
  • The FASEB Journal, July 2018, Federation of American Societies For Experimental Biology (FASEB)
  • DOI: 10.1096/fj.201800067r

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1096/fj.201800067r

In partnership with: