Cardiac protective effects of remote ischaemic preconditioning in children undergoing tetralogy of fallot repair surgery: a randomized controlled trial

  • Qingping Wu, Tingting Wang, Shiqiang Chen, Quanjun Zhou, Haobo Li, Na Hu, Yinglu Feng, Nianguo Dong, Shanglong Yao, Zhengyuan Xia
  • European Heart Journal, February 2017, Oxford University Press (OUP)
  • DOI: 10.1093/eurheartj/ehx030

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehx030