Topiramate modulates post-infarction inflammation primarily by targeting monocytes or macrophages

  • Zhaohui Wang, Shiyuan Huang, Yuling Sheng, Xu Peng, Hui Liu, Nan Jin, Jun Cai, Yanwen Shu, Ting Li, Ping Li, Cheng Fan, Xiaofan Hu, Wenyong Zhang, Rui Long, Ya You, Caihong Huang, Yi Song, Chunhua Xiang, Jue Wang, Yong Yang, Kun Liu
  • Cardiovascular Research, February 2017, Oxford University Press (OUP)
  • DOI: 10.1093/cvr/cvx027

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvx027