Interferon-γ Promotes Neuronal Repair by Transplanted Neural Stem Cells in Ischemic Rats

Guilong Zhang, Xiaoyuan Guo, Lukui Chen, Bingqian Li, Bin Gu, Hong Wang, Guojian Wu, Jun Kong, Wanghao Chen, Yongbo Yu
  • Stem Cells and Development, March 2018, Mary Ann Liebert Inc
  • DOI: 10.1089/scd.2017.0225
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1089/scd.2017.0225

The following have contributed to this page: Guilong Zhang