Solvothermal synthesis of gallium-doped zinc oxide nanoparticles with tunable infrared absorption

  • Haifeng Zhou, Hua Wang, Xingyou Tian, Kang Zheng, Fei Xu, Zheng Su, Konghu Tian, Qiulong li, Fei Fang
  • Materials Research Express, November 2014, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/2053-1591/1/4/045022

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/1/4/045022