Fano resonances and strong field enhancements in arrays of asymmetric plasmonic gap-antennas

  • Junyang Zhao, Jianfa Zhang, Zhihong Zhu, Xiaodong Yuan, Shiqiao Qin
  • Journal of Optics, July 2015, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/2040-8978/17/8/085002

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/2040-8978/17/8/085002