Effects of acetone-soaking treatment on the performance of polymer solar cells based on P3HT/PCBM bulk heterojunction

  • Yu-Xuan Liu, Long-Feng Lü, Yu Ning, Yun-Zhang Lu, Qi-Peng Lu, Chun-Mei Zhang, Yi Fang, Ai-Wei Tang, Yu-Feng Hu, Zhi-Dong Lou, Feng Teng, Yan-Bing Hou
  • Chinese Physics B, November 2014, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/1674-1056/23/11/118802

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/23/11/118802