Temperature dependence of biaxial strain and its influence on phonon and band gap of GaN thin film

Xu Hong-Yan, Jian Ao-Qun, Xue Chen-Yang, Chen Yang, Zhang Bin-Zhen, Zhang Wen-Dong, Zhang Zhi-Guo, Feng Zhen
  • Chinese Physics B, June 2008, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/1674-1056/17/6/051
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Yang Chen