In situ coating nickel organic complexes on free-standing nickel wire films for volumetric-energy-dense supercapacitors

Min Hong, Shusheng Xu, Lu Yao, Chao Zhou, Nantao Hu, Zhi Yang, Jing Hu, Liying Zhang, Zhihua Zhou, Hao Wei, Yafei Zhang
  • Nanotechnology, May 2018, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/1361-6528/aabeb7
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/aabeb7

The following have contributed to this page: Zhihua Zhou