Efficient selection of a single harmonic emission using a multi-color laser field with an aperture-iris diaphragm

  • Pengfei Wei, Qili Tian, Zhinan Zeng, Jiaming Jiang, Jing Miao, Yinghui Zheng, Xiaochun Ge, Chuang Li, Ruxin Li, Zhizhan Xu
  • Laser Physics, July 2014, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/1054-660x/24/8/085302

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/1054-660x/24/8/085302