Tunable ultra-narrow linewidth microwave generation from a double-loop Brillouin fiber laser

  • Peng Zhang, Tianshu Wang, Qingsong Jia, Wanzhuo Ma, Keyan Dong, Xiaotao Kang, Lizhong Zhang, Shoufeng Tong, Huilin Jiang
  • Laser Physics, August 2014, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/1054-660x/24/10/105110

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/1054-660x/24/10/105110