Parasitic oscillation suppression in high-gain solid-state amplifiers

  • Yongliang Zhang, Xiaofeng Wei, Mingzhong Li, Jiangang Zheng, Junwei Zhang, Na Xie, Zhenguo Wang, Mingzhe Wang, Xiongwei Yan, Xinying Jiang
  • Laser Physics, March 2013, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/1054-660x/23/5/055802

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/1054-660x/23/5/055802