Cationic poly(amidoamine) dendrimers induced cyto-protective autophagy in hepatocellular carcinoma cells

  • Yubin Li, Shaofei Wang, Ziyu Wang, Xiaolu Qian, Jiajun Fan, Xian Zeng, Yun Sun, Ping Song, Meiqing Feng, Dianwen Ju
  • Nanotechnology, August 2014, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0957-4484/25/36/365101

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/25/36/365101