GO-COO-HP- β -CD nanosphere: a complex construction and its drug-loading properties

Yunting Fan, Qiuying Sun, Hao Gu, Wenxiu Li, Yuanyuan Chen, Jia Wang, Ninglin Zhou, Yinghong Xiao
  • Nanotechnology, June 2014, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0957-4484/25/25/255601

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/25/25/255601