Site-selective assembly of quantum dots on patterned self-assembled monolayers fabricated by laser direct-writing

  • Chong Wu, Yongsheng Wang, Xuemingyue Han, Xinming Hu, Qianyi Cheng, Baohang Han, Qian Liu, Tianling Ren, Yonghong He, Shuqing Sun, Hui Ma
  • Nanotechnology, May 2012, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0957-4484/23/23/235302

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/23/23/235302