Experiment for synthesis of neutron-deficient protactinium isotopes

  • Huabin Yang, Long Ma, Zhiyuan Zhang, Lin Yu, Guobin Jia, Minghui Huang, Zaiguo Gan, Tianheng Huang, Guangshun Li, Xiaolei Wu, Yongde Fang, Zhigang Wang, Bingshui Gao, Wei Hua
  • Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics, August 2014, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0954-3899/41/10/105104

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0954-3899/41/10/105104