Self-focusing of few-cycle laser pulses at 1800 nm in air

Rongjie Xu, Ya Bai, Liwei Song, Na Li, Peng Peng, Jie Tang, Tianshi Miao, Peng Liu, Zhanshan Wang, Ruxin Li
  • Journal of Physics B Atomic Molecular and Optical Physics, April 2015, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0953-4075/48/9/094015

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/48/9/094015