High-Power and High-Efficiency Operation of Terahertz Quantum Cascade Lasers at 3.3 THz

  • Yuan-Yuan Li, Jun-Qi Liu, Tao Wang, Feng-Qi Liu, Shen-Qiang Zhai, Jin-Chuan Zhang, Ning Zhuo, Li-Jun Wang, Shu-Man Liu, Zhan-Guo Wang
  • Chinese Physics Letters, October 2015, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0256-307x/32/10/104203

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/32/10/104203